Regulamin serwisu Dermatic.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przepisy niniejszego regulaminu określają warunki i zasady korzystania przez Klientów oraz dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.dermatic.pl, którego właścicielem jest DERMATIC sp. z o.o., ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań, NIP 7822568440, REGON 302642271, KRS 0000950698 SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU Kapitał zakładowy 1.000.000 zł w całości opłacony. Dane teleadresowe e-mail kontakt@dermatic.pl, tel. +48 690 020 021 adres korespondencyjny (do kontaktu): ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań.

§ 1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

1. Sprzedawca - DERMATIC sp. z o.o., ul. Chartowo 5, 61-245 PoznańNIP 7822568440,  KRS 0000950698 SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU Kapitał zakładowy 1.000.000 zł w całości opłacony.
2. Dermatic Premium Club - Program lojalnościowy polegający na gromadzeniu punktów (tzw. Beauty Coins) za zakupy zrealizowane na Dermatic.pl, które Klient może wymienić na produkty z bieżącej oferty Sprzedawcy
3. Beauty Coins - punkty zbierane przez Klientów w ramach Dermatic Premium Club uprawniające Klienta do ich wymiany na Produkty z oferty Dermatic.pl na zasadach określonych szczegółowo w niniejszym Regulaminie4. Dermatic.pl - sklep internetowy przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów z branży zabiegów estetycznych, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.dermatic.pl; zakupy Produktów i Usług na Dermatic.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez Klientów z aktywnym Kontem Klienta.
5. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadającą zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Dermatic.pl posiadająca stosowne wykształcenie kierunkowe, w tym w szczególności: lekarz, pielęgniarka, położna, kosmetolog lub jakakolwiek inna osoba legitymująca się stosowną wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonywania zabiegów estetycznych bądź podmiot prowadzący działalność gospodarczą w branży estetycznej.
6. Konto Klienta - zweryfikowane przez Sprzedawcę konto Klienta utworzone w sklepie Dermatic.pl przy użyciu danych (w tym danych osobowych) Klienta umożliwiające zakupy Produktów i Usług, korzystanie z Dermatic Premium Club oraz pozostałych funkcjonalności sklepu Dermatic.pl
7. Konsument - Klient będący osobą fizyczną w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Strona - Sprzedawca jak i Klient, łącznie zwani „Stronami”.
9. Umowa - umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie z chwilą wygenerowania przez system Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. (f) poniżej. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta. Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
10. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
11. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
12. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki i zasady korzystania przez Klientów ze sklepu Dermatic.pl, w tym zasady sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem Dermatic.pl, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Dermatic.pl, tj. usługi prowadzenia Konta Klienta, wysyłki Newslettera; niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
13. Produkty - towary oferowane przez Sprzedawcę na Dermatic.pl Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta - oznacza osobę fizyczną, zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
14. Usługi - usługi oferowane przez Sprzedawcę na Dermatic.pl, w tym w szczególności usługi szkoleniowe, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dla szkoleń Dermatic Aesthetic Academy, który dostępny jest pod adresem TUTAJ. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie dla szkoleń Dermatic Aesthetic Academy zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu.
§ 2 KONTO KLIENTA

1. W celu odblokowania cen Produktów i Usług oraz dokonywania zakupów w sklepie Dermatic.pl Klient wypełnia formularz rejestracyjny podając niezbędne dane, w tym dane osobowe, jak również wymagane informacje o koncie. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, w tym również jego pobrania.
2. Klient oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia zaznaczając stosowne pole w formularzu. Klient otrzymuje Regulamin w formie elektronicznej (link) wraz z potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji Konta Klienta. Klient może również uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie pod adresem https://dermatic.pl/regulamin lub klikając w zakładkę „Regulamin” na stronie www.dermatic.pl, sporządzić jego wydruk, a także otrzymać Regulamin drogą elektroniczną na każde jego żądanie skierowane do Sprzedawcy, bez dodatkowych opłat.
3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Sprzedawca w miarę możliwości niezwłocznie weryfikuje poprawność danych wskazanych przez Klienta i aktywuje Konto Klienta bądź odrzuca wniosek o rejestrację. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o rejestrację w szczególności, gdy dane podane przez Klienta okażą się niepełne, nieprawdziwe bądź wprowadzające w błąd, jak również zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadane przez Klienta wykształcenie i/lub kwalifikacje.
4. Wynik weryfikacji Konta przez Sprzedawcę przekazywany jest Klientowi drogą mailową.
5. Klient zobowiązuje się̨ do wypełnienia formularza rejestracyjnego z należytą starannością, w tym w szczególności do podania kompletnych i prawdziwych danych.
6. Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy o utworzenie Konta Klienta, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.
7. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenia Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą
8. Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
9. Klient, który utworzył Konto Klienta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z takim oświadczeniem.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Klienta i ewentualne szkody z tym związane.


§ 3 ZAMÓWIENIA

1. Klient w celu dokonania zakupów na stronie Dermatic.pl powinien w pierwszej kolejności zalogować się do Konta Klienta.
2. Procedura dokonywania zamówień w Dermatic.pl jest następująca:
a) Klient wybiera Produkt, który zamierza nabyć i kilka przycisk „dodaj do koszyka”
b) Klient dodaje następne Produkty klikając przycisk „kontynuuj zakupy” lub „kontynuuj”
c) Klient po wybraniu Produktu/Produktów kolejno przechodzi do finalizacji zamówienia klikając przycisk „przejdź do kasy",
d) Klient w kolejnym kroku podaje dane do wystawienia faktury/paragonu, podaje adres dostawy, wybiera metodę dostawy, wybiera metodę płatności Zamawiający (klient) w momencie składania zamówienia zobowiązany jest zadeklarować, czy do zamówienia przystępuje jako podatnik VAT zidentyfikowany numerem identyfikacji podatkowej na potrzeby tego podatku. W przypadku zadeklarowania przez nabywcę, że do transakcji przystępuje jako podatnik VAT, konieczne jest podanie przez niego numeru identyfikacji podatkowej. Niepodanie numeru identyfikacji podatkowej, traktowane jako niezadeklarowanie przystąpienia do zamówienia jako przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, skutkuje, zgodnie z art. 106b ust. 5-6 ustawy o podatku od towarów i usług, udokumentowaniem transakcji sprzedaży jedynie paragonem fiskalnym niezawierającym NIP, bez możliwości dalszego wystawienia do tej transakcji faktury sprzedaży na podatnika VAT.
e) następnie Klient wybiera preferowaną metodę płatności (spośród oferowanych przez Sprzedawcę) i jest informowany o kosztach tej dostawy,
f) w kolejnym kroku Klient wybiera sposób dostawy (spośród oferowanych przez Sprzedawcę)
g) po weryfikacji przez Klienta wprowadzonych przez niego danych w sekcji „podgląd zamówienia” Klient w celu jego złożenia klika przycisk „zamów i zapłać”,
h) kolejno system generuje automatyczną wiadomość stanowiącą potwierdzenie złożenia zamówienia, przy czym potwierdzenie złożenia zamówienia wysyłane jest również elektronicznie na podany przez Klienta podczas rejestracji Konta adres e-mail.
3. Klient podając dane niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z pkt 2 powyżej winien dochować należytej staranności, w tym w szczególności podać kompletne i prawdziwe dane w celu umożliwienia Sprzedawcy wykonania obowiązków wynikających z Umowy.
4. Ceny wskazane przy Produktach są cenami brutto i zawierają podatek VAT obowiązujący na terenie Polski. W przypadku Klientów spoza Polski mających swoją siedzibę bądź miejsce zamieszkania na terytorium któregokolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej, posługujących się ważnym numerem VAT UE, sprzedaż następuje po cenach netto tj. bez uwzględnienia podatku VAT z zastrzeżeniem pkt 8 poniżej.
5. Zamówienie oczekuje na płatność przez 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w wiadomości mailowej. Anulowanie zamówienia nie pozbawia Użytkownika możliwości dokonania ponownych zakupów na Dermatic.pl.
6. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta z chwilą wygenerowania przez system Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia, o którym mowa w pkt 2 lit. (h) powyżej.
7. Termin realizacji zamówienia Produktów wynosi do 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wiadomości z potwierdzeniem realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem sytuacji, w której dany Produkt nie jest dostępny w magazynie. W takiej sytuacji Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o terminie realizacji zamówienia.
8. W przypadku zamówień, które mają zostać dostarczone przez Sprzedawcę na adres znajdujący się poza Polską Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany kosztów dostawy, które są uzależnione m.in. od: liczby i rodzaju zamówionych Produktów oraz cennika wybranej firmy kurierskiej dla przesyłki wysyłanej do kraju skąd pochodzi zamówienie. W tym celu Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą indywidualnie w celu ustalenia całkowitego kosztu zamówienia oraz jego warunków. Takie zamówienie może zostać zrealizowane wyłącznie po otrzymaniu przez Sprzedawcy wyraźnej akceptacji kosztów przez Klienta.
9. W przypadku, gdy Klient nie odbierze Produktu od kuriera (co skutkowało będzie zwrotem Produktu do Sprzedawcy) bądź nie dokona odbioru osobistego Produktu w terminie 7 dni od dnia jego opłacenia, Sprzedawca po uprzednim wyznaczeniu Klientowi dodatkowego 7-dniowego terminu do jego odbioru Produktu, może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi nie później niż w terminie 21 dni od dnia bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczenia woli Sprzedawcy o odstąpieniu. W takim przypadku Umowa Sprzedaży uważana będzie za niezawartą.
10. W sytuacji określonej w pkt. 9 powyżej, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystko co otrzymał od niego na mocy Umowy.


§ 4 METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, etc. Cena nie obejmuje zryczałtowanej opłaty z tytułu Dostawy.
2.Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie Produktów oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym o kosztach Dostawy (na terenie Polski) z zastrzeżeniem postanowień § 5 pkt 4 powyżej. .
3.W trakcie składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych formach płatności: .
a.przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy podany w załączniku do wiadomości potwierdzającej realizację zamówienia, .
b.za pośrednictwem PayU (operatora płatności internetowych), .
c.za pobraniem (zapłata do rąk kuriera będącego przedstawicielem Przewoźnika przy odbiorze przesyłki bądź zapłata do rąk Sprzedawcy przy odbiorze osobistym). .
4.W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (zawarcia Umowy). .
5.Do każdego Zamówienia wystawiany zostaje stosowny dokument sprzedaży wysyłany do Klienta wraz z zamówionym Produktem. .
6.W przypadku zadeklarowania przez Klienta, że dokonuje on zakupu jako podatnik VAT, Klient zobowiązany jest podać numer NIP. Niepodanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) skutkuje (zgodnie z art. 106b ust. 5-6 ustawy o podatku od towarów i usług) udokumentowaniem sprzedaży paragonem fiskalnym niezawierającym NIP, bez możliwości dalszego wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT dla tego zakupu. .
7.Z powodu braku rozwiązań technicznych i systemowych Sprzedawca nie ma możliwości wystawienia paragonu z NIP nabywcy. .
8.Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy oraz akceptuje stosowanie faktur elektronicznych, tj. przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta. .
9.Brak sprzeciwu w terminie 14 dni co do przesłanej faktury korygującej na adres e-mail podany podczas rejestracji konta będzie uważany za jej akceptację.


§ 5 DOSTAWA

1. Zamówione Produkty mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem kuriera (DPD Polska sp. z o.o. lub InPost S.A.) lub do paczkomatu (InPost S.A.)). Klient na możliwość bezpłatnego odbioru zamówionych Produktów osobiście w biurze Sprzedawcy w Poznaniu, ul. Chartowo 5, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 16.00 o ile Sprzedawca nie zablokuje chwilowo takiej możliwości w wyniku szczególnych okoliczności.
2. O wysłaniu zamówionych Produktów a w przypadku odbioru osobistego o gotowości Produktów do odbioru, Sprzedawca informuje Klienta w wiadomości mailowej.
3. Produkty o różnych terminach realizacji Dostawy wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia.
4. W momencie odbioru Produktu wysłanego pod wskazany przez Klienta adres, Sprzedawca zaleca w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania, w tym zabezpieczeń logistycznych (np. opakowanie Produktu jest uszkodzone, widoczne ślady otwierania, naruszono taśmę) rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia i niezwłocznie zawiadomić o powyższym Sprzedawcę.
5. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi zastrzeżeń, Sprzedawca zaleca jeszcze w obecności Przewoźnika sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego Produktu wskazane jest sporządzenie protokołu szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje Przewoźnik, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości. 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas Dostawy lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego Produktu, Sprzedawca zaleca spisać protokół szkody w obecności Przewoźnika (w przypadku gdy Przewoźnik nie ma przy sobie takiego protokołu należy umówić się na spisanie go w innym terminie), a w nim podać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Produktu i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać niezwłocznie do Sprzedawcy przykładowo mailem na adres kontakt@dermatic.pl, bądź pisemnie na adres wskazany we wstępie Regulaminu.
7. W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, powyższe zalecenia i rekomendacje mają na celu wyłącznie usprawnienie procedury dochodzenia roszczeń przez takiego Klienta. Ich niedochowanie nie ma jednak żadnego wpływu na możliwość realizacji uprawnień przysługujących Klientowi (będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta) w związku z wadami Produktów na podstawie obowiązujących przepisów.
8. Szczegółowe warunki Dostawy Produktu przez Przewoźnika regulują właściwe regulacje umowne obowiązujące u Przewoźnika.


§ 6 KOSZTY DOSTAWY

1. Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów Dostawy z zastrzeżeniem sytuacji, w której Klient kwalifikuje się na darmową dostawę.
2. Informacja o kosztach Dostawy umieszczona jest w zakładce „Zasady dostawy produktów” oraz dodatkowo widoczna jest podczas finalizacji zamówienia. Wszystkie przesyłki są nieodpłatnie ubezpieczone.
3. Opłata za Dostawę Produktów jest zróżnicowana, zaś jej wysokość uzależniona od ilości, wagi i rozmiarów zamawianych Produktów oraz metody dostawy. O wysokości zryczałtowanej opłaty tytułem
4. Dostawy Klient jest informowany przed zawarciem Umowy. Jej uiszczenie następuje łącznie z ceną zakupu Produktu z zastrzeżeniem sytuacji, w której Klient kwalifikuje się na darmową dostawę.


§ 7 DERMATIC PREMIUM CLUB

7.1   Zasady zbierania Beauty Coins

7.1.a Sprzedawca oferuje swoim Klientom (posiadającym aktywne Konto Klienta) program lojalnościowy Dermatic Premium Club, którego celem jest wsparcie sprzedaży oraz aktywizacja Klientów.
7.1.b. Uczestnictwo w programie lojalnościowym jest bezpłatne.
7.1.c W celu aktywacji uczestnictwa w programie Dermatic Premium Club, w tym aktywacji możliwości wymiany zdobytych Beauty Coins na Produkty (z zgodnie z pkt 6 poniżej), Klient zobowiązany jest do dokonania zakupów na Dermatic.pl o określonej przez Sprzedawcę wartości wskazane w Koncie Klienta. Aktywacja programu Dermatic Premium Club.
7.1.d W ramach Dermatic Premium Club, Klient w zamian za dokonanie zakupu Produktów lub Szkoleń stacjonarnych otrzymuje punkty lojalnościowe – tzw. „Beauty Coins”. Sprzedawca informuje Klienta o liczbie przysługujących jemu Beauty Coins za zakup danego Produktu na karcie Produktu lub Usługi.
7.1.e. Beauty Coints naliczane są w momencie opłacenia zamówienia w całości. Sprzedawca informuje Klienta o liczbie zdobytych Beauty Coins w formie mailowej, po zaksięgowaniu wpłaty Klienta.
7.2. Klient może wymienić Beauty Coins zgromadzone w ramach Dermatic Premium Club na dowolne Produkty z bieżącej oferty Sprzedawcy z wyłączeniem Usług pod warunkiem:
a) zgromadzenia przez Klienta odpowiedniej liczby punktów pozwalających na wymianę Beauty Coins na wybrane Produkty
b) dokonania jedoczesnego zakupu Produktów o wartości co najmniej 49,00 zł brutto (nie licząc kosztów przesyłki).
7.3.a W trakcie trwania programu Dermatic Premium Club Klient może otrzymać dodatkowe Beauty Coins podczas akcji i promocji specjalnych.
7.3.b. Szczegółowe zasady pozyskiwania dodatkowych Beauty Coins znajdują się na stronie www.dermatic.pl, w kategorii „Promocje”, w zakładce „Dermatic Premium Club”.
7.3.c. Beauty Coins nie posiadają terminu ważności, nie podlegają wymianie na środki pieniężne oraz nie mogę zostać przeniesione na inną osobę.
7.3.d. W przypadku rezygnacji przez Klienta z nabycia Produktów, za które otrzymał Beauty Coins, np., wskutek odstąpienia od Umowy, wypowiedzenia jej lub uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, Sprzedawca anuluje Beauty Coins przyznane Klientowi za zakup Produktów, których dotyczyło takie odstąpienie/wypowiedzenie/oświadczenie.
7.4. Klient może uzyskać informacje o posiadanej liczbie Beauty Coins:
a) logując się na Konto na stronie www.dermatic.pl
b) w biurze obsługi Klienta dostępnym pod numerem telefonu +48 690 020 021.
7.5. Ze względów formalnych, wymienione produkty za Beauty Coins, naliczą się w Koszyku Klienta za 0,01 gr.     

7.5 Zasady osiągania Poziomów Klienta w Dermatic Premium Club

7.6.a. Każdy zarejestrowany Klient naszego sklepu może korzystać z benefitów Dermatic Premium Club i otrzymać benefity za osiąganie coraz wyższych poziomów.
7.6.b. Warunkiem skorzystania z programu lojalnościowego jest założenie indywidualnego konta.
7.6.c. W Dermatic Premium Club są cztery poziomy Klientów – Brązowy, Srebrny, Złoty i Platynowy.
7.7.    Każdy poziom posiada warunki, które należy spełnić aby otrzymać benefity przypisane do niego
  • Poziom brązowy – aktywuje się po zdobyciu min. 200 Beauty Coins w danym roku kalendarzowym.
  • Poziom srebrny - aktywuje się po zdobyciu min. 1000 Beauty Coins w danym roku kalendarzowym.
  • Poziom złoty - aktywuje się po zdobyciu min. 3500 Beauty Coins w danym roku kalendarzowym.
  • Poziom platynowy - aktywuje się po zdobyciu min. 12000 Beauty Coins w danym roku kalendarzowym.
7.8.a. Im więcej zdobytych BC łącznie, w danym roku kalendarzowym, tym wyższy poziom Klienta. Im wyższy poziom Klienta, tym atrakcyjniejsze benefity. Lista benefitów, które można otrzymać po osiągnięciu konkretnego poziomu jest zaprezentowana na grafikach powyżej.
7.8.b. W przypadku zwrotu produktów lub rezygnacji z zamówienia, nowo osiągnięty poziom Klienta nie zostanie anulowany.
7.8.c. Każdorazowo po osiągnięciu nowego poziomu, Klient otrzyma dedykowany e-mail informacyjny a także, zostanie zaktualizowany widok zakładki „Moje Benefity” na indywidualnym koncie Klienta na stronie Dermatic.pl. 7.8.d. Do każdego, pierwszego zamówienia po osiągnięciu konkretnego poziomu, benefity wysyłane w formie fizycznej zostają dodane automatycznie do koszyka.
7.8.e. Ze względów formalnych, wszystkie benefity odbierane w formie fizycznej ( tj., paczka gadżetów do gabinetu, paczka materiałów marketingowych, plakat anatomiczny, nowość od marki Venome, pakiet filmów edukacyjnych) pojawią się w koszyku Klienta za 0,02 gr. 
7.8.f. Klient może samodzielnie usunąć benefity ze Swojego koszyka, jeśli uzna, że nie chce ich odbierać.
7.8.g. Jeśli Klient zdecyduje jednak, że chce odebrać benefit, musi skontaktować się z naszą Obsługa Klienta pod nr tel. (+48) 690 020 021.
7.8.h. Benefity cyfrowe tj. vouchery będą automatycznie zmniejszać cenę danych produktów na stronie Dermatic.pl tzn., że jeśli Klient osiągnął poziom Brązowy to będzie widział na stronie szkoleń stacjonarnych wszystkie ceny pomniejszone o wartość vouchera. Tak samo wygląda aktywowanie automatyczne voucherów na e-booki i webinary.
7.8.i. Jeśli po wejściu na stronę z e-bookami płatnymi i webinarami Klient nie będzie widział produktów, prosimy o cierpliwość – prawdopodobnie pracujemy właśnie nad poszerzeniem oferty.
7.8.j. W przypadku voucherów na szkolenia, nie ma możliwości wykorzystania tylko części wartości vouchera, rozłożenia go na kilka szkoleń lub opóźnienia w czasie.
7.8.k.Jeden cykl osiągnięcia wszystkich poziomów w Dermatic Premium Club trwa rok kalendarzowy. Po tym czasie zebrane  przez ten okres Beauty Coins zerują się i rozpoczyna się nowe naliczanie.
7.8.l.Benefity ważne są przez rok od momentu wejścia Klienta na dany poziom, np. 13.04.2022 Klient osiąga poziom złoty i otrzymuje w benefitach m.in. darmową wysyłkę, to będzie ona aktywna do 13.04.2023.
7.8.m.Kiedy Klient przy okazji jednego zamówienia „przeskoczy” od razu z poziomu startowego na poziom srebrny lub z poziomu brązowego na złoty, to naliczą mu się również benefity z pośrednich poziomów.
§ 8 REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
2. Sprzedawca nie jest gwarantem Produktów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Produkt, jej warunki są udostępniane przy Produkcie. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Produktu.
3. Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji należy przesyłać na adres: DERMATIC sp. z o.o., ul. Chartowo 5, 61-245 Poznańbądź na adres e-mailowy: kontakt@dermatic.pl, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji także bezpośrednio do Producentów/dystrybutorów Produktu wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Produktu.
4. W przypadku stwierdzenia wady Produktu Konsument i Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może:
a) żądać obniżenia ceny albo
b) odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
5.Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta/ Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
6. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta.
8. O stwierdzonej wadzie Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta powinien zawiadomić Sprzedawcę, nie później niż w terminie 2 lat od dnia wydania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
9. W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zaleca, by zgłoszenie reklamacyjne Konsumenta/Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta zawierało następujące informacje:
a) nformację, czy zgłoszenie dotyczy roszczenia z tytułu rękojmi (sprzedawca) czy gwarancji (producent),
b) imię i nazwisko bądź nazwę Konsumenta/Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta;
c) nazwę Produktu;
d) datę nabycia Produktu;
e) numer Zamówienia;
f) szczegółowy opis wady Produktu;
g) chwilę powstania wady Produktu,przy czym wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
10. Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady Produktu równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady należy dostarczyć reklamowany Produkt do biura Sprzedawcy na adres korespondencyjny wskazany w § 1 .
11. Sprzedawca ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, z zastrzeżeniem reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta z tytułu rękojmi, na którą Sprzedawca odpowiada w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta. O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Klient informowany jest w drodze e-mail, telefonicznej lub pisemnej. Brak zawiadomienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym 14 dniowym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.
12. Termin wykonania obowiązków z tytułu gwarancji określony jest w treści dokumentu gwarancji oraz nie powinien przekroczyć 14 dni licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.


§ 9 WYMAGANIA TECHNICZNE DO KORZYSTANIA Z DERMATIC.PL

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze wszystkich funkcjonalności sklepu Dermatic.pl:
a) aktywne połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe),
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego, w tym przykładowo telefonu komórkowego, tabletu) plików hipertekstowych (HTML)
c) posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej..


§ 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

1. Każdy Klient, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie w terminie 14 dni licząc od dnia wydania Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik, a jeśli Produkt był dostarczany partiami lub w częściach, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż Przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
2. Do zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient zobowiązany jest złożyć Sprzedawcy w formie mailowej bądź pisemnej, przy wykorzystaniu formularza dostępnego TUTAJ . Natomiast Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o odstąpieniu w dowolnej formie, w tym przykładowo przesłać Sprzedawcy drogą mailową na adres kontakt@dermatic.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w § 1 powyżej i może w tym celu skorzystać z formularza, o którym mowa z daniu poprzedzającym, lecz nie jest to obowiązkowe.
3. W razie odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje go o otrzymaniu jego oświadczenia na trwałym nośniku (w tym przykładowo w formie pisemnej bądź w formie wiadomości mailowej) oraz (jeżeli płatność została już dokonana) zwróci należności faktycznie uiszczone przez Klienta na poczet ceny, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rzecz Klienta przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem
6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy Produkty na adres korespondencyjny wskazany w § 1 powyżej niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi wszystkie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy, tj. koszty opakowania towaru, jego zabezpieczenia oraz koszty odesłania/dostarczenia towaru na adres wskazany w § 1 powyżej.
9. Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości Produktu (rzeczy) będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie dostawy. W miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i ewentualnymi akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy zawarciu Umowy.
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w następujących wypadkach:
a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
c) umowy, w której Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
d) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach
12. Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W sklepie Dermatic.pl przetwarzane sąd dane osobowe:
a) Klientów: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, firma, adres siedziby, NIP, nr rachunku bankowego, adres IP komputera, jak również dane dotyczące wykonywania zawodu lub wykształcenia pozyskiwane wyłącznie w celu weryfikacji,
b) osób kontaktujących się ze Sprzedawcą przez LiveChat dostępny z poziomu strony głównej Dermati.pl.
2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt 1 powyżej jest Sprzedawca, tj.  DERMATIC sp. z o.o., ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań, KRS 0000950698, NIP 7822568440, REGON 302642271.
3. Kontakt w sprawie danych osobowych: kontakt@dermatic.pl, tel. +48 690 020 021.
4. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do utworzenia Konta oraz kolejno zawarcia i realizacji Umowy.
6. Każda osoba, która przekazała Sprzedającemu swoje dane osobowe ma, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,
b) w sytuacjach, gdy Sprzedawca przetwarza dane na podstawie zgody tej osoby – prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Sprzedawcy.
7. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności, jak również szczegółowych zasadach przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w zakładce Polityka prywatności na stronie Dermatic.pl. Zmiana Polityki prywatności nie stanowi zmiany Regulaminu.


§ 12 POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH

1. W przypadku wyczerpania procedury reklamacji, o której mowa w § 9 powyżej, Konsumentowi przysługuje (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów. Ponadto informacje te dostępne są na stronie www.uokik.gov.pl.
2. Konsument ma prawo:
a) zwrócić się, do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
c) zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.
3. Ponadto, na stronie www.webgate.ec.europa.eu dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
4. Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich ze Sprzedawcą jest a) Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Poznaniu, www.poznan.wiih.gov.pl lub też b) inny właściwy podmiot uprawniony wpisany do Rejestru podmiotów prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (lista pomiotów uprawnionych jest dostępna na stronie www.polubowne.uokik.gov.pl, przy czym Konsument ma prawo wyboru, do którego z podanych podmiotów się zwróci).


§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Konsumentów oraz odpowiednio Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta również Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta z tytułu wad Produktów, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
4. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikających ze zmiany formy płatności, sposobów i zasad Dostawy, warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia wżycie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał 5. Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.

Regulamin serwisu Dermatic.pl obowiązujący do 28.02.2022 znajdziesz TUTAJ.