Regulamin serwisu Dermatic.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przepisy niniejszego regulaminu określają warunki i zasady korzystania przez Klientów oraz dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.dermatic.pl, którego właścicielem jest Esthetic Solutions AT Andrzej Szymczak, Tomasz Pawelczak S.C. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rodawska 25, 61-313 Poznań, NIP 7822568440, REGON 302642271, adres korespondencyjny (do kontaktu): ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań, e-mail kontakt@dermatic.pl, tel. +48 690 020 021


II. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

1) Sprzedawca - Esthetic Solutions AT Andrzej Szymczak, Tomasz Pawelczak S.C., ul. Rodawska 25, 61-312 Poznań, NIP 7822568440.

2) Klub Dermatic - Program lojalnościowy polegający na gromadzeniu punktów za zakupy zrealizowane na Dermatic.pl, które pozwalają na późniejsze dokonywanie zakupów z dodatkowymi rabatami.

3) Dermatic.pl - sklep internetowy przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów z branży zabiegów estetycznych, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.dermatic.pl; zakupy Produktów i Usług na Dermatic.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez Klientów z aktywnym Kontem Klienta.

4) Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadającą zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Dermatic.pl posiadająca stosowne wykształcenie kierunkowe, w tym w szczególności: lekarz, pielęgniarka, położna, kosmetolog lub jakakolwiek inna osoba legitymująca się stosowną wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonywania zabiegów estetycznych bądź podmiot prowadzący działalność gospodarczą w branży estetycznej.

5) Konto Klienta zweryfikowane przez Sprzedawcę - konto Klienta utworzone w sklepie Dermatic.pl przy użyciu danych (w tym danych osobowych) Klienta umożliwiające zakupy Produktów i Usług, korzystanie z Klubu Dermatic oraz pozostałych funkcjonalności sklepu Dermatic.pl.

6) Konsument - Klient będący osobą fizyczną w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7) Strona - Sprzedawca jak i Klient, łącznie zwani „Stronami”.

8) Umowa - umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie z chwilą wygenerowania przez system Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. (f) poniżej. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 134, ze zm.).

9) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, ze zm.).

10) RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

11) Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki i zasady korzystania przez Klientów ze sklepu Dermatic.pl, w tym zasady sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem Dermatic.pl, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Dermatic.pl, tj. usługi prowadzenia Konta Klienta, wysyłki Newslettera; niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12) Produkty - towary oferowane przez Sprzedawcę na Dermatic.pl.

13) Usługi - usługi oferowane przez Sprzedawcę, w tym w szczególności usługi szkoleniowe, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dla szkoleń Dermatic Aesthetic Academy, który dostępny jest pod adresem TUTAJ . W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie dla szkoleń Dermatic Aesthetic Academy zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu.


III. KONTO KLIENTA

1. W celu odblokowania cen Produktów i Usług oraz dokonywania zakupów w sklepie Dermatic.pl Klient wypełnia formularz rejestracyjny podając niezbędne dane, w tym dane osobowe, jak również wymagane informacje o koncie. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, w tym również jego pobrania.

2. Klient oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia zaznaczając stosowne pole w formularzu. Klient otrzymuje Regulamin w formie elektronicznej (link) wraz z potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji Konta Klienta. Klient może również uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie pod adresem https://dermatic.pl/regulamin lub klikając w zakładkę „Regulamin” na stronie www.dermatic.pl, sporządzić jego wydruk, a także otrzymać Regulamin drogą elektroniczną na każde jego żądanie skierowane do Sprzedawcy, bez dodatkowych opłat.

3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Sprzedawca w miarę możliwości niezwłocznie weryfikuje poprawność danych wskazanych przez Klienta i aktywuje Konto Klienta bądź odrzuca wniosek o rejestrację. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o rejestrację w szczególności, gdy dane podane przez Klienta okażą się niepełne, nieprawdziwe bądź wprowadzające w błąd, jak również zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadane przez Klienta wykształcenie i/lub kwalifikacje.

4. Wynik weryfikacji Konta przez Sprzedawcę przekazywany jest Klientowi drogą mailową.

5. Klient zobowiązuje się̨ do wypełnienia formularza rejestracyjnego z należytą starannością, w tym w szczególności do podania kompletnych i prawdziwych danych.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Klienta i ewentualne szkody z tym związane.


IV. ZAMÓWIENIA

1. Klient w celu dokonania zakupów na stronie Dermatic.pl powinien w pierwszej kolejności zalogować się do Konta Klienta.

2. Procedura dokonywania zamówień w Dermatic.pl jest następująca:

a) Klient wybiera Produkt, który zamierza nabyć i kilka przycisk „dodaj do koszyka”,

b) Klient dodaje następne Produkty klikając przycisk „kontynuuj zakupy”,

c) Klient po wybraniu Produktu/Produktów kolejno przechodzi do finalizacji zamówienia klikając przycisk „zamów i zapłać",

d) Klient w kolejnym kroku podaje dane do wystawienia faktury/paragonu, podaje adres dostawy, wybiera metodę dostawy, wybiera metodę płatności. Zamawiający (klient) w momencie składania zamówienia zobowiązany jest zadeklarować, czy do zamówienia przystępuje jako podatnik VAT zidentyfikowany numerem identyfikacji podatkowej na potrzeby tego podatku. W przypadku zadeklarowania przez nabywcę, że do transakcji przystępuje jako podatnik VAT, konieczne jest podanie przez niego numeru identyfikacji podatkowej. Niepodanie numeru identyfikacji podatkowej, traktowane jako niezadeklarowanie przystąpienia do zamówienia jako przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, skutkuje, zgodnie z art. 106b ust. 5-6 ustawy o podatku od towarów i usług, udokumentowaniem transakcji sprzedaży jedynie paragonem fiskalnym niezawierającym NIP, bez możliwości dalszego wystawienia do tej transakcji faktury sprzedaży na podatnika VAT.

e) Po weryfikacji przez Klienta wprowadzonych przez niego danych w sekcji „podgląd zamówienia” Klient w celu jego złożenia klika przycisk „zamów”,

f) Kolejno system generuje automatyczną wiadomość stanowiącą potwierdzenie złożenia zamówienia, przy czym potwierdzenie złożenia zamówienia wysyłane jest również elektronicznie na podany przez Klienta podczas rejestracji Konta adres e-mail.

3. Klienta podając dane niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z pkt 2 powyżej winien dochować należytej staranności, w tym w szczególności podać kompletne i prawdziwe dane w celu umożliwienia Sprzedawcy wykonania obowiązków wynikających z Umowy.

4. Ceny wskazane przy Produktach są cenami brutto i zawierają podatek VAT obowiązujący na terenie Polski. W przypadku Klientów spoza Polski mających swoją siedzibę bądź miejsce zamieszkania na terytorium któregokolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej, posługujących się ważnym numerem VAT UE, sprzedaż następuje po cenach netto tj. bez uwzględnienia podatku VAT z zastrzeżeniem pkt 8 poniżej.

5. Zamówienie oczekuje na płatność przez 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w wiadomości mailowej. Anulowanie zamówienia nie pozbawia Użytkownika możliwości dokonania ponownych zakupów na Dermatic.pl.

6. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta z chwilą wygenerowania przez system Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia, o którym mowa w pkt 2 lit. f powyżej.

7. Termin realizacji zamówienia Produktów wynosi do 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wiadomości z potwierdzeniem realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem sytuacji, w której dany Produkt nie jest dostępny w magazynie. W takiej sytuacji Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o terminie realizacji zamówienia.

8. W przypadku zamówień, które mają zostać dostarczone przez Sprzedawcę na adres znajdujący się poza Polską Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany kosztów dostawy, które są uzależnione m.in. od: liczby i rodzaju zamówionych Produktów oraz cennika wybranej firmy kurierskiej dla przesyłki wysyłanej do kraju skąd pochodzi zamówienie. W tym celu Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą indywidualnie w celu ustalenia całkowitego kosztu zamówienia oraz jego warunków. Takie zamówienie może zostać zrealizowane wyłącznie po otrzymaniu przez Sprzedawcy wyraźnej akceptacji kosztów przez Klienta.

9. W przypadku, gdy Klient nie odbierze Produktu od kuriera (co skutkowało będzie zwrotem Produktu do Sprzedawcy) bądź nie dokona odbioru osobistego Produktu w terminie 7 dni od dnia jego opłacenia, Sprzedawca po uprzednim wyznaczeniu Klientowi dodatkowego 7-dniowego terminu do jego odbioru Produktu, może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi nie później niż w terminie 21 dni od dnia bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczenia woli Sprzedawcy o odstąpieniu. W takim przypadku Umowa Sprzedaży uważana będzie za niezawartą.

10. W sytuacji określonej w pkt. 9 powyżej, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystko co otrzymał od niego na mocy Umowy.


V. METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, etc. Cena nie obejmuje zryczałtowanej opłaty z tytułu Dostawy.

2. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie Produktów oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym o kosztach Dostawy (na terenie Polski) z zastrzeżeniem postanowień § 5 pkt 4 powyżej.

3. W trakcie składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych formach płatności:

a) przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy podany w załączniku do wiadomości potwierdzającej realizację zamówienia,

b) za pośrednictwem PayU (operatora płatności internetowych),

c) za pobraniem (zapłata do rąk kuriera będącego przedstawicielem Przewoźnika przy odbiorze przesyłki bądź zapłata do rąk Sprzedawcy przy odbiorze osobistym).

4. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (zawarcia Umowy).

5. Do każdego Zamówienia wystawiany zostaje stosowny dokument sprzedaży wysyłany do Klienta wraz z zamówionym Produktem.

6. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w Zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta.

7. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy oraz akceptuje stosowanie faktur elektronicznych, tj. przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta.

VI. DOSTAWA

1. Zamówione Produkty mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem kuriera (DPD Polska sp. z o.o.) lub poprzez firmę InPost (Paczkomaty).

2. Klient na możliwość odbioru zamówionych Produktów osobiście w biurze Sprzedawcy w Poznaniu, ul. Chartowo 5, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 16.00 o ile Sprzedawca nie zablokuje chwilowo takiej możliwości w wyniku szczególnych okoliczności.

3. O wysłaniu zamówionych Produktów a w przypadku odbioru osobistego o gotowości Produktów do odbioru, Sprzedawca informuje Klienta w wiadomości mailowej.

4. Produkty o różnych terminach realizacji Dostawy wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia.

5. W momencie odbioru Produktu wysłanego pod wskazany przez Klienta adres, Sprzedawca zaleca w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania, w tym zabezpieczeń logistycznych (np. opakowanie Produktu jest uszkodzone, widoczne ślady otwierania, naruszono taśmę) rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia i niezwłocznie zawiadomić o powyższym Sprzedawcę.

6. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi zastrzeżeń, Sprzedawca zaleca jeszcze w obecności Przewoźnika sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego Produktu wskazane jest sporządzenie protokołu szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje Przewoźnik, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas Dostawy lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego Produktu, Sprzedawca zaleca spisać protokół szkody w obecności Przewoźnika (w przypadku gdy Przewoźnik nie ma przy sobie takiego protokołu należy umówić się na spisanie go w innym terminie), a w nim podać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Produktu i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać niezwłocznie do Sprzedawcy przykładowo mailem na adres kontakt@dermatic.pl, bądź pisemnie na adres ul. Chartowo 5.

8. Powyższe zalecenia i rekomendacje mają na celu wyłącznie usprawnienie procedury dochodzenia roszczeń przez Klienta. Ich niedochowanie nie ma jednak żadnego wpływu na możliwość realizacji uprawnień przysługujących Klientowi w związku z wadami Produktów na podstawie obowiązujących przepisów.

9. Szczegółowe warunki Dostawy Produktu przez Przewoźnika regulują właściwe regulacje umowne obowiązujące u Przewoźnika.VII. KOSZTY DOSTAWY

1. Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów Dostawy z zastrzeżeniem sytuacji, w której Klient kwalifikuje się na darmową dostawę.

2. Informacja o kosztach Dostawy umieszczona jest w zakładce „Zasady dostawy produktów” oraz dodatkowo widoczna jest podczas finalizacji zamówienia. Wszystkie przesyłki są nieodpłatnie ubezpieczone.

3. Opłata za Dostawę Produktów jest zróżnicowana, zaś jej wysokość uzależniona od ilości, wagi, rozmiarów zamawianych Produktów oraz metody dostawy. O wysokości zryczałtowanej opłaty tytułem Dostawy Klient jest informowany przed zawarciem Umowy. Jej uiszczenie następuje łącznie z ceną zakupu Produktu z zastrzeżeniem sytuacji, w której Klient kwalifikuje się na darmową dostawę.


VIII. KLUB DERMATIC

1. Sprzedawca oferuje Klientom program lojalnościowy Klub Dermatic, którego celem jest wsparcie sprzedaży oraz aktywizacja Klientów (Klub Dermatic). Uczestnictwo w programie lojalnościowym jest bezpłatne i nie wiąże się z jakimikolwiek dodatkowymi obowiązkami po stronie Klienta.

2. W ramach Klubu Dermatic Klient otrzymuje 2% wartości netto za zakup wybranych Produktów w formie punktów Klubu Dermatic. Klient każdorazowo przy zakupie Produktu jest informowany przez Sprzedawcę o liczbie przysługujących mu z tego tytułu punktów.

3. Punkty zgromadzenie w ramach Klubu Dermatic Klient może wykorzystać na zakup Produktów wskazanych w zakładce „Klub Dermatic” na stronie internetowej Serwisu.

4. Szczegółowe zasady pozyskiwania punktów znajdują się w zakładce „Klub Dermatic”.

5. Punkty Klubu Dermatic zachowują ważność przez 12 miesięcy od daty ich uzyskania. Punkty Klubu Dermatic nie podlegają wymianie na środki pieniężne. Klientowi nie przysługują w stosunku do Sprzedawcy jakiekolwiek roszczenia z tytułu niewykorzystania punktów Klubu Dermatic we wskazanym wyżej terminie i tym samym ich utraty.


IX. REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2. Sprzedawca nie jest gwarantem Produktów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Produkt, jej warunki są udostępniane przy Produkcie. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Produktu.

3. Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji należy przesyłać na adres: Esthetic Solutions AT Andrzej Szymczak, Tomasz Pawelczak S.C. z siedzibą w Poznaniu, ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań bądź na adres e-mailowy: kontakt@dermatic.pl, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji także bezpośrednio do Producentów/dystrybutorów Produktu wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Produktu.

4. W przypadku stwierdzenia wady Produktu Konsument może:

a) Żądać obniżenia ceny albo

b) Odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

8. O stwierdzonej wadzie Konsument powinien zawiadomić Sprzedawcę, nie później niż w terminie 2 lat od dnia wydania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

9. W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zaleca, by zgłoszenie reklamacyjne Konsumenta zawierało następujące informacje:

a) Informację, czy zgłoszenie dotyczy roszczenia z tytułu rękojmi (sprzedawca) czy gwarancji (producent),

b) Imię i nazwisko bądź nazwę Konsumenta;

c) Nazwę Produktu;

d) Datę nabycia Produktu;

e) Numer Zamówienia;

f) Szczegółowy opis wady Produktu;

g) Chwilę powstania wady Produktu, przy czym wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

10. Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady Produktu równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady należy dostarczyć reklamowany Produkt do biura Sprzedawcy na adres korespondencyjny wskazany w § 1 .

11. Sprzedawca ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, z zastrzeżeniem reklamacji Konsumenta z tytułu rękojmi, na którą Sprzedawca odpowiada w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania Konsumenta. O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Klient informowany jest w drodze e-mail, telefonicznej lub pisemnej. Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym 14 dniowym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.

12. Termin wykonania obowiązków z tytułu gwarancji określony jest w treści dokumentu gwarancji oraz nie powinien przekroczyć 14 dni licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.

13. Uprawnienia Konsumenta wynikające z wad Produktu lub Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają ich uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.


X. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z DERMATIC.PL

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze wszystkich funkcjonalności sklepu Dermatic.pl:

a) Aktywne połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe),

b) Przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego, w tym przykładowo telefonu komórkowego, tabletu) plików hipertekstowych (HTML).

c) Posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

1. Każdy Klient, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie w terminie 14 dni licząc od dnia wydania Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik, a jeśli Produkt był dostarczany partiami lub w częściach, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż Przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Do zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może złożyć w dowolnej formie, w tym przykładowo przesłać Sprzedawcy drogą mailową na adres kontakt@dermatic.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w § 1 powyżej. Klient może w tym celu skorzystać z formularza dostępnego TUTAJ, lecz nie jest to obowiązkowe.

3. W razie odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje go o otrzymaniu jego oświadczenia na trwałym nośniku (w tym przykładowo w formie pisemnej bądź w formie wiadomości mailowej) oraz (jeżeli płatność została już dokonana) zwróci należności faktycznie uiszczone przez Klienta na poczet ceny, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rzecz Klienta przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy Produkty na adres korespondencyjny wskazany w § 1 powyżej niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi wszystkie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy, tj. koszty opakowania towaru, jego zabezpieczenia oraz koszty odesłania/dostarczenia towaru na adres wskazany w § 1 powyżej.

9. Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości Produktu (rzeczy) będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie dostawy. W miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i ewentualnymi akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy zawarciu Umowy.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w następujących wypadkach:

a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

c) umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

d) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; e) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia \od umowy.XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W sklepie Dermatic.pl przetwarzane sąd dane osobowe:

a) klientów: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, firma, adres siedziby, NIP, nr rachunku bankowego, adres IP komputera, jak również dane dotyczące wykonywania zawodu lub wykształcenia pozyskiwane wyłącznie w celu weryfikacji.

b) osób kontaktujących się ze Sprzedawcą przez LiveChat dostępny z poziomu strony głównej Dermatic.pl.

2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt 1 powyżej jest Sprzedawca, tj. Esthetic Solutions AT Andrzej Szymczak, Tomasz Pawelczak S.C. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rodawska 25, 61-313< Poznań, NIP 7822568440, REGON 302642271. Kontakt w sprawie danych osobowych: kontakt@dermatic.pl, tel. tel. +48 690 020 021.

3. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do utworzenia Konta oraz kolejno zawarcia i realizacji Umowy.

5. Każda osoba, która przekazała Sprzedającemu swoje dane osobowe ma, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,

b) w sytuacjach, gdy Sprzedawca przetwarza dane na podstawie zgody tej osoby – prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na, podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO,

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Sprzedawcy. 6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności, jak również szczegółowych zasadach przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w zakładce Polityka prywatności na stronie

Dermatic.pl. Zmiana Polityki prywatności nie stanowi zmiany Regulaminu.XIII. POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH

1. W przypadku wyczerpania procedury reklamacji, o której mowa w § 9 powyżej, Konsumentowi przysługuje (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, jewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów. Ponadto informacje te dostępne są na stronie www.uokik.gov.pl.

2. Konsument ma prawo:

a) Zwrócić się, do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

b) Zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;

c) zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.

3. Ponadto, na stronie www.webgate.ec.europa.eu dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

4. Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich ze Sprzedawcą jest

a) Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Poznaniu, www.poznan.wiih.gov.pl lub też

b) Inny właściwy podmiot uprawniony wpisany do Rejestru podmiotów prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (lista pomiotów uprawnionych jest dostępna na stronie www.polubowne.uokik.gov.pl, przy czym Konsument ma prawo wyboru, do którego z podanych podmiotów się zwróci). 
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r, poz. 827, ze zm.) Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta z tytułu wad Produktów, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.

4. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikających ze zmiany formy płatności, sposobów i zasad Dostawy, warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania,/p> Klienta o tym fakcie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.
  • Regulamin serwisu Dermatic.pl obowiązujący do 03.06.2019 znajdziesz TUTAJ.
  • Regulamin serwisu Dermatic.pl obowiązujący do 27.10.2019 znajdziesz TUTAJ.