Dermatic.pl Aesthetic Business

Zatrudnienie pracownika w gabinecie medycyny estetycznej krok po kroku

venome xxl 1200x300
, ten tekst przeczytasz w: 4 minuty
Nie będzie to kolejny artykuł z cyklu: jak zawrzeć umowę o pracę z nowym pracownikiem? Nie będzie w nim przepisywania przepisów kodeksu pracy i powielania podobnych treści, których w internecie jest „na pęczki”. Będzie to artykuł z konkretnymi wskazówkami, dzięki którym nie tylko legalnie zatrudnisz pracownika w swoim gabinecie medycyny estetycznej, ale również zadbasz o swój biznes już na etapie zawierania umowy o pracę.

Izabela Kaźmierczak-Kamiennik

Po pierwsze niezbędne formalności

Zacznijmy jednak od kwestii podstawowych takich, które większość z nas zna bardzo dobrze. Jeżeli już wybierzesz odpowiednią kandydatkę lub kandydata na poszukiwane przez Ciebie stanowisko pracy, czas na uzyskanie od pracownika odpowiednich danych. W celu:

 • skierowania pracownika na badania lekarskie
 • przygotowania dokumentacji kadrowej, która znajdzie się w aktach osobowych pracownika,
 • przygotowania umowy o pracę,
 • zgłoszenia pracownika do ZUS.

Aby zrealizować te obowiązki, powinnaś poprosić przyszłego pracownika o wypełnienie formularza, w którym wskaże następujące dane:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
 • wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Dzięki pozyskaniu tych danych, obsługująca Cię kadrowa oraz księgowa będą mogły dopełnić niezbędnych formalności, aby móc zawrzeć stosunek pracy z nowym pracownikiem.

Po drugie umowa o pracę

Wydaje się, że umowa o pracę, jest tak oczywistym dokumentem, że zostało powiedziane o niej już wszystko. Niestety w większości opieramy się na gotowych wzorach, które nijak chronią nas kompleksowo jako pracodawców, a to duży błąd.

Dlaczego? Bo dobrze skonstruowana umowa o pracę nie tylko spełni wymagania kodeksu pracy, ale także zabezpieczy firmę pracodawcy.

Co powinna zawierać umowa o pracę?

Przede wszystkim powinna określać:

zatrudnienie w gabinecie medycyny estetycznej
89stocker/shutterstock.com
 • strony stosunku pracy: pracownika i pracodawcę,
 • miejsce pracy,
 • rodzaj pracy,
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy.

Poza tym warto w umowie o pracę zawrzeć:

 • zapis dotyczący przeniesienia autorskich praw majątkowych; jeżeli oprócz wykonywania zabiegów, pracownik/ca również zajmuje się naszymi mediami społecznościowymi, blogiem lub przygotowuje dla nas treści np. na szkolenia, niezbędne jest przeniesienie autorskich praw majątkowych, aby móc w pełni swobodnie dysponować tymi treściami;
 • informacje o przekazanych pracownikowi narzędziach, materiałach; jeżeli przekazujemy pracownikowi materiały niezbędne do przygotowania treści marketingowych lub dajemy dostęp do kursów online albo też przekazujemy narzędzia techniczne, należy to zawrzeć w umowie; i co więcej – zobowiązać pracownika do ich ochrony i powiadomienia o utracie czy też zniszczeniu;
 • zapis dotyczący zachowania przez pracownika poufności – bardzo ważny zapis, który bezwzględnie powinien znaleźć się w każdej umowie o pracę. Na jego mocy zobowiązujemy pracownika do zachowania określonych informacji dotyczących firmy w poufności. Konsekwencjami związanymi z niedotrzymaniem tego zobowiązania mogą być wypowiedzenie umowy o pracę i odpowiedzialność odszkodowawcza.
 • zapis dotyczący zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej – szalenie istotny zapis, który powinien być standardem w umowach o pracę w branży beauty. Chroni pracodawcę przed nielojalnym pracownikiem, który tuż pod jego nosem może „podbierać klientów” i budować podwaliny pod własny biznes. Takie działanie już z mocy samego prawa pracy jest niedopuszczalne; ale umieszczenie go w umowie o pracę nie tylko uświadomi pracownika, ale także go zdyscyplinuje.
Po trzecie wizerunek pracownika

Kolejną kwestią prawną, o której warto pamiętać podczas zatrudnienia pracownika, jest uzyskanie od pracownika niezbędnych zgód. Jedną z nich jest zgoda na rozpowszechnianie wizerunku pracownika.

Uzyskanie takiej zgody już na początku zatrudnienia jest bardzo dobrym rozwiązaniem, którego nie trzeba uzupełniać na późniejszych etapach zatrudnienia. Zwłaszcza, jeżeli na pewno będziemy udostępniać wizerunek pracownika np. na stronie gabinetu czy w materiałach reklamowych.

Po czwarte szkolenia

Kolejny temat z serii tych mało popularnych, jednakże bardzo ważny. Dotyczy sytuacji, w której jako pracodawca wysyłasz swojego pracownika na szkolenie w ramach zatrudnienia.

Narzędziem, które pozwoli na zabezpieczenie przed odejściem z pracy pracownika, który odbył szkolenie sfinansowane przez pracodawcę, jest umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Reguluje kwestie związane z nabyciem nowych kompetencji pracownika w ramach zatrudnienia.

zatrudnienie w gabinecie medycyny estetycznej
fizkes/shutterstock.com

Co powinna zawierać? Postanowienia dotyczące:

 • rodzaju szkolenia,
 • obowiązków pracownika,
 • obowiązków pracodawcy,
 • obecności pracownika na finansowanym szkoleniu,
 • udzielania wolnego na udział w szkoleniu,
 • finansowaniu szkolenia,
 • zwrotów kosztów, w sytuacji, kiedy rozstaniesz się z pracownikiem.

Wszystko to po to, aby zabezpieczyć się na wypadek odejścia z pracy Twojego pracownika czy też innych nieprzewidzianych sytuacji, które mogą się wydarzyć i które będą oznaczać dla Ciebie straty finansowe.

Poza tym taka umowa uświadamia samego pracownika z czym wiąże się podjęcie szkolenia sfinansowanego przez pracodawcę. A że nic nie działa lepiej niż konsekwencje finansowe, może to dodatkowo zdyscyplinować pracownika.

I na zakończenie…

Podsumowując, poza kwestiami oczywistymi, takimi jak pozyskanie danych od przyszłego pracownika, czy zawarcie z nim umowy o pracę, warto już na etapie zatrudnienia pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu swojego gabinetu medycyny estetycznej poprzez wprowadzenie odpowiednich postanowień umownych. I uświadomienie pracownika co tak naprawdę mu wolno, a co jest surowo zakazane. Pozwoli to na kompleksowe zadbanie o niezbędne formalności związane z zatrudnieniem nowego pracownika.

Izabela Kaźmierczak-Kamiennik

Prawniczka, ekspertka prawa pracy i umów w biznesie. W sieci i mediach społecznościowych działa jako Prawnik Izabela. Jej misją jest wspieranie przedsiębiorców w byciu świadomym i profesjonalnym pracodawcą, poprzez wskazywanie odpowiednich narzędzi prawnych w celu minimalizowania sytuacji kryzysowych i prowadzenia biznesu w sposób płynny.

Pobierz materiały edukacyjne
Facebook Instagram Youtube Spotify