Dermatic.pl Aesthetic Business

Skrócenie tygodnia pracy i doliczanie do stażu innych umów niż umowa o pracę

quiz produkt 1200x300
Newsletter
, ten tekst przeczytasz w: 3 minuty
Wydawać by się mogło, że rok 2023 był rokiem rewolucji w kodeksie pracy i na razie odpoczniemy od nowych rewelacji. Nic bardziej mylnego. Nowy rząd zakasał rękawy do pracy i głośno mówi o swoich nowych pomysłach; takich jak czterodniowy tydzień pracy czy wliczanie do stażu pracy zleceń i działalności gospodarczej. Sprawdźmy więc, co w trawie piszczy.

Izabela Kaźmierczak-Kamiennik

Czterodniowy tydzień pracy

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk nie tak dawno publicznie ogłosiła, że resort prowadzi analizy na temat skrócenia tygodnia pracy. Jak tłumaczyła, Polacy są jednymi z najdłużej pracujących społeczeństw w Europie.

Jak można było usłyszeć:

Prowadzimy analizy dotyczące czasu pracy i długości urlopów. Zdajemy sobie sprawę, że Polki i Polacy są jednymi z najdłużej pracujących w Europie, wcale niekoniecznie przekłada się to na efektywność pracy. Firmy wprowadzają pilotaże; taki kierunek w mojej ocenie jest słuszny (…). Cztery dni czy 35 godzin pracy w tygodniu, to podlega dyskusji[1]

W związku z powyższym możemy wywnioskować, że na horyzoncie rysują się zmiany w skróceniu tygodnia pracy. Będzie to albo czterodniowy tydzień pracy albo 35 godzin w tygodniu.

Kiedy należy się ich spodziewać?

Żadna konkretna data nie padła. Jednakże patrząc na inne kraje europejskie takie jak Belgia czy Francja, należy się spodziewać, że ta zmiana nas nie ominie.

Umowy zlecenia i działalność gospodarcza będą wliczane do stażu pracy

Kolejny pomysł to wliczanie do stażu pracy zleceń czy działalności gospodarczej, co jak wiemy do tej pory nie miało miejsca. Tutaj jednak prace nad zmianami rozpoczęły się i być może już niedługo zapoznamy się z projektem przygotowanym przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jak rządzący uzasadniają swój pomysł?
garagestock/shutterstock.com

Brak powszechnie obowiązującej regulacji zasad ustalania stażu pracy powoduje w praktyce  istotne wątpliwości, a w wielu przypadkach prowadzi pracodawców do ustalania stażu pracy wyłącznie na podstawie okresów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych.

Wskazać zaś należy, że w obecnych realiach rynku pracy w Polsce prace tego samego rodzaju wykonywane są na podstawie różnych stosunków prawnych i w różnych formach, co często wprost wynika z przepisów prawa (np. radca prawny może wykonywać zawód w stosunku pracy, stosunkach cywilnoprawnych, prowadząc indywidualną działalność gospodarczą czy jako wspólnik spółki partnerskiej). Ustalanie stażu pracy wyłącznie z odwołaniem się do okresów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy prowadzi więc do nierównego traktowania w zakresie nabywania uprawnień pracowniczych osób, które przebyły okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych oraz osób, które wykonywały pracę na podstawie innych stosunków prawnych i w innych formach. W rezultacie aktualne rozwiązanie utrudnia dostęp do niektórych uprawnień pracowniczych i stanowisk, na których wymagane jest posiadanie określonego stażu pracy. Taka sytuacja jest zatem niekorzystna dla pracowników, którzy przed nawiązaniem stosunku pracy wykonywali pracę na innych podstawach niż stosunek pracy, w tym pracę tego samego rodzaju. Budzi to istotne wątpliwości w zakresie zgodności takiego rozwiązania z wyrażoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji zasadą równości.

Ma to w szczególności znaczenie, biorąc pod uwagę, że dominującą funkcją uprawnień pracowniczych uzależnionych od stażu pracy (np. nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe) oraz odwołujących się do stażu pracy warunków dostępu do określonych stanowisk pracy, jest odzwierciedlenie wynikającego z doświadczenia zawodowego wzrostu kompetencji pracowników i ich przydatności do wykonywania pracy.[2]

O jakich konkretnie zmianach mówimy?

Projektowana regulacja zakłada, że do okresu zatrudnienia – poza wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych – wliczane będą okresy wykonywania pracy i prowadzenia działalności, jeśli stanowiły tytuł do ubezpieczeń społecznych.

W szczególności dotyczy to:

  • umowy agencyjnej,
  • umowy zlecenia,
  • umowy o świadczenie usług,
  • prowadzenia działalności pozarolniczej, w tym w szczególności – indywidualnej działalności gospodarczej,
  • pełnienia mandatu posła, posła do Parlamentu Europejskiego lub senatora,
  • wykonywania odpłatnie pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  • pełnienia czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego,
  • odbywania służby zastępczej czy wykonywania pracy z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
  • niektórych okresów niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przewidzianym w przepisach szczególnych, które wiążą się z wykonywaniem pracy lub działalności co do zasady stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych (np. wykonywanie pracy na podstawie umowy o świadczenie usług przez uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów do ukończenia 26 lat).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wystawiać zaświadczenia potwierdzające, że wymienione okresy podlegały ubezpieczeniom społecznym z wymienionych tytułów lub nie podlegały ubezpieczeniom społecznym w przypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych.

Resort przewiduje, że w trzecim kwartale 2024 roku Rada Ministrów ma przyjąć projekt zmian w kodeksie pracy dotyczący stażów pracy.

Izabela Kaźmierczak-Kamiennik
Prawniczka, ekspertka prawa pracy i umów w biznesie. W sieci i mediach społecznościowych działa jako Prawnik Izabela. Jej misją jest wspieranie przedsiębiorców w byciu świadomym i profesjonalnym pracodawcąRealizuje ją, wskazując odpowiednie narzędzia prawne w celu minimalizowania sytuacji kryzysowych i prowadzenia biznesu w sposób płynny.


[1] https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2024-03-01/agnieszka-dziemianowicz-bak-w-graffiti-ogladaj-od-740/

[2] https://www.gov.pl/web/premier/6-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy—kodeks-pracy

Pobierz materiały edukacyjne
Facebook Instagram Youtube Spotify