Dermatic.pl Aesthetic Business

O dofinansowanie szkoleń dla MŚP trzeba się śpieszyć

venome xxl 1200x300
, ten tekst przeczytasz w: 10 minuty
W tym roku kończy się program dofinansowywania szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) – nadzorowanych przez Polską Agencję rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Na złożenie aplikacji pozostało już kilka miesięcy. I to nie we wszystkich województwach, bo w kilku program zakończył się w 2022 r.

oprac. Barbara Kwiecińska- Kielczyk

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać  dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Zarządzają nimi poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

W ramach RPO realizowane są projekty z tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Pieniądze dystrybuowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonego na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników.

PSF oparte są na podejściu popytowym, pozwalającym na proste i szybkie finansowanie usług rozwojowych wybranych samodzielnie przez przedsiębiorcę i odpowiadających na jego indywidualne potrzeby rozwojowe. To podejście jest wdrażane na dwóch poziomach: krajowym oraz regionalnym.

 • Krajowy – skupiony jest na zapewnieniu dostępności o jakości usług i jest realizowany z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych (BUR);
 • Regionalny – dotyczy dystrybucji środków EFS przeznaczonych na wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw. PSF funkcjonuje w 14 województwach (z wyłączeniem województwa mazowieckiego i pomorskiego). Jednak jak wspomniałam, w kilku to postępowanie zostało już zakończone z końcem 2022 r.

Ogólne ramy funkcjonowania Podmiotowych Systemów Finansowania uregulowane zostały w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020. Szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz ich rozliczania w każdym RPO są ustalane odrębnie (o czym w dalszej części artykułu).

Jakie są założenia Podmiotowych Systemów Finansowania?
 • wsparcie jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców;
 • odbiorca wsparcia samodzielnie decyduje o wyborze usługi rozwojowej;
 • system umożliwia szybką reakcję na występujące potrzeby odbiorców wsparcia;
 • system jest zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych; tzn. wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę następuje wyłącznie spośród ofert zamieszczonych w bazie.

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny można znaleźć na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

W Bazie może znaleźć się każda instytucja, która świadczy usługi w obszarze szkoleń i doradztwa zweryfikowana przez administratora dostawcy usług. Może się na nie zapisać uczestnik posiadający dofinansowanie ze środków publicznych oraz takich, których koszty uczestnik pokrywa z własnych środków. Wszystkie szkolenia można odnaleźć wykorzystując odpowiednią kategorię.

Dofinansowania, o które można się ubiegać, obejmują 12 kategorii szkoleń:

dofinansowanie szkoleń dla przedsiębiorstw
Regionalne Programy Operacyjne

Każde województwo określa własne zasady i reguły dysponowania pieniędzmi z EFS. Urzędy marszałkowskie zawierają też umowy z różnymi operatorami do obsługi systemu. Obsługującymi bądź całe województwo, bądź wyodrębnione podregiony, albo też określone projekty/tematy.

W Kujawsko-Pomorskiem środki dostępne w ramach realizowanego projektu wynoszą 6 700 000,00 PLN.

Możliwość aplikowania o pomoc finansową wydłużono do 30 czerwca 2023 r. 

Dofinansowanie usług rozwojowych odbywa się na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów na podstawie wystawionej promesy.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • Mikro przedsiębiorstwo – 10 000 zł,
 • Małe przedsiębiorstwo – 30 000 zł,
 • Średnie przedsiębiorstwo – 100 000 zł.

Dofinansowanie kosztu udziału w usłudze rozwojowej jednego pracownika delegowanego przez przedsiębiorstwo wynosi 5 000 zł.

Operatorem PSF w Kujawsko-Pomorskiem jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Szczegóły na temat aktualnych naborów można znaleźć na stronie usług rozwojowych.

Łódzkie

W województwie łódzkim obecnie bony są dostępne u trzech operatorów. Aktualnie podpisane umowy z operatorami to ponad 102 mln zł dla przedsiębiorców z regionu.

 1. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. – Strefa RozwoYou 2 – 43 293 091,77 zł

Strefa RozwoYou 2 to druga edycja projektu skierowanego do sektora MŚP:

 • Jeśli jesteś mikro lub małym przedsiębiorcą dostajesz bony rozwojowe, które w 80% dotowane są z środków Unii Europejskiej;
 • Jesteś już graczem średniej wielkości? To skorzystaj z bonów, które w 50% zostaną sfinansowane ze wspomnianego źródła;
 • A może jesteś średnim przedsiębiorcą i zatrudniasz pracowników powyżej 50 r.ż. i/lub o niskich kwalifikacjach? Otrzymasz dodatkowe 10% dofinansowania, a jeśli Twoja firma należy do podmiotów wysokiego wzrostu to otrzymasz kolejne 10%.

Aktualnie rozpoczyna się XXII Runda Naboru – LAST BON. Start 10 stycznia 2023 r. o godz. 10:00. Jest to ostatnia runda naboru w tym projekcie! Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego. Alokacja: 1 000 000 zł. 

Limit na pracownika 9 240 zł w ramach całego okresu trwania projektu (w tym minimalny wkład własny 20%).

 Limity kwotowe dla firm:

 • mikro i małe: 27 720 zł
 • średnie: 64 680 zł
 • maksymalnie 70,00 zł netto za jedną godzinę zegarową szkolenia/doradztwa.

Bony będą ważne do 31 marca 2023 r. (od daty nadania ID wsparcia)

 1. HRP GROUP Sp. z o.o. – Przepis na Rozwój 3 – 32 809 007 zł

W trzeciej edycji projektu „Przepis na Rozwój” dofinansowanie dla średnich przedsiębiorstw wynosić może od 50 do 80%. Poziom dofinasowania zależy od preferencji:
+ 10% dla pracowników 50 plus;
+ 10% dla pracowników o niskich kwalifikacjach;
+ 10% dla MŚP wysokiego wzrostu.

Limity na firmę:

 • mikroprzedsiębiorstwa: 30 000 zł
 • małe firmy: 80 000 zł
 • średnie przedsiębiorstwa: 300 000 zł
 • limit wsparcia na osobę: 9 240 zł
 • limit kwotowy za jedną godzinę zrealizowanej usługi rozwojowej: 70 zł

Nabór K41 bonów krótkoterminowych dedykowany jest dla MŚP, którzy nie brali udziału w projekcie, chcących przeszkolić pracowników będących w wieku 50 plus. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnie. W usługach uczestniczyć będą mogli jedynie pracownicy w wieku 50 plus. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów.

Nabór rozpoczął się 9.12.2022 r. godz. 8:00.

 • Kwota naboru (alokacja): 2 110 710 zł
 • Ilość bonów: 30 153 bonów

Bony krótkie, data ważności bonów: do 9 marca 2023 r. (termin zakończenia realizacji usług).

 1. Krajowe Centrum Pracy sp. z o.o

ŁORKK – Łódzka oferta rozwoju kwalifikacji i kompetencji – edycja 2 – 26 236 744,60 zł

Projekt zakończony.

Każdy z operatorów prowadzi nabory na bony rozwojowe według własnych harmonogramów publikowanych na swoich stronach internetowych.

Limit kwotowy za jedną godzinę zrealizowanej usługi rozwojowej wynosi, dla:

 1. usługi szkoleniowej – maksymalnie 70 zł/godz.;
 2. usługi doradczej (w tym coaching, mentoring, doradztwo) – maksymalnie 70 zł/godz.;
 3. usługi studiów podyplomowych – maksymalnie 35 zł/godz.

Maksymalny poziom wsparcia w ramach PSF WŁ na jednego pracownika (w ramach jednego projektu) wynosi 9 240 zł (z wkładem własnym przedsiębiorstwa).

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 80%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% dla każdego z kryterium, jednakże nie więcej niż 80%

 • Pracownicy powyżej 50 roku życia;
 • Pracownicy o niskich kwalifikacjach,
 • Wsparcie dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu
Województwo lubelskie…

ma na projekty PSF 71 889 835 zł. Okres ich realizacji upływa z 30 września 2023 r.

Jednak IZ RPO nie planuje już naborów w bieżącym roku kalendarzowym. W trakcie realizacji są 3 projekty, w ramach których uczestnicy mogą pozyskać dofinansowanie  usług rozwojowych.

W Małopolskiem…
dofinansowanie szkoleń dla przedsiębiorstw

Obowiązuje system bonowy dystrybucji środków:

Limity kosztów usług rozwojowych oraz maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 • samozatrudniony – 7 680 zł
 • 1-3 pracowników – 11 520 zł
 • 4-9 pracowników – 15 360 zł
 • 10-19 pracowników – 23 040 zł
 • 20-49 pracowników – 38 400 zł
 • 50-99 pracowników – 69 120 zł
 • 100-249 pracowników – 130 560 zł

Poziom dofinansowania to 50% dla wszystkich przedsiębiorców. Natomiast preferencyjny poziom dofinansowania wynosi 80%.

Preferencje w dostępie do środków:

 • pracownicy w wieku 50 lat lub więcej;
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach, zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020;
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
 • przedsiębiorstwach z branż/sektorów wysokiego wzrostu;
 • usługi rozwojowe kończące się zdobyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy o Zintegrowanym Systemie.

W Małopolsce realizacja programu prowadzona jest w 5 subregionach. Jednakże obecnie nabór odbywa się jedynie w Subregionie podhalańskim (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański). Operatorem jest w nim Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, która miała do dyspozycji 7 900 000 zł. Do rozdysponowania pozostało jeszcze 1 700 000 zł – stan na 31.12.2022 r.

Nabór 23 startuje 09.01 o godz. 10 i potrwa do wyczerpania środków (nie dłużej jednak niż do 06.02. do godz. 16:00).

Podlaskie

Projekt pozakonkursowy z zakresu adaptacyjności pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian jest realizowany w ramach Działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w okresie od listopada 2016 r. do grudnia 2023 r.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności co najmniej 1 110 podlaskich przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez dostosowanie kompetencji i kwalifikacji co najmniej 6 500 pracowników.

Projekt skierowany jest wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego) i ich pracowników, w tym właścicieli i kadry zarządzającej.

Wsparcie będzie skoncentrowane na podobnych preferencjach jak w innych województwach.

W przypadku pracowników przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, pracowników powyżej 50 roku życia oraz pracowników o niskich kwalifikacjach zostaną zastosowane preferencje w poziomie dofinansowania – maksymalna intensywność pomocy, tj. dofinansowanie kosztów usługi rozwojowej, zostanie określona na poziomie 80%.

Całkowita wartość projektu: 59 677 332 zł

Dofinansowanie z EFS: 50 723 972 zł

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu będzie uzyskanie kwalifikacji bądź nabycie nowych kompetencji przez 78% osób uczestniczących w projekcie. Zakłada się również, że 86% uczestniczących w projekcie przedsiębiorstw zrealizuje swój cel rozwojowy dzięki uczestnictwu w projekcie.
Projekt umożliwi przedsiębiorcom skorzystanie z możliwości refundacji części kosztów (dofinansowanie od 50% do 80% wartości usługi rozwojowej) poniesionych na kształcenie personelu.
Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie obligatoryjnie muszą korzystać ze zbioru ofert usług rozwojowych, m.in. szkoleń i doradztwa wpisanych w Bazę Usług Rozwojowych (wcześniej funkcjonującą pod nazwą Rejestr Usług Rozwojowych), której administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Operatorem programu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

województworegionoperatortermin naboru wnioskówtermin realizacji projektuwysokość dofinansowaniainformacje www
zachodniopomorskieKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna09.01.202330.04.2023maksymalne dofinansowanie na osobę: 6000 PLNhttps://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-zachodniopomorskie
wielkopolskiepodregion poznańskiStowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych31.03.2023maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 6250 PLNhttps://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-wielkopolskie
podregion kaliskiKaliski Inkubator Przedsiębiorczości29.05.2023maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 4 100 PLN / 3 000 PLN (usługi rozwojowej realizowanej w formie zdalnej lub e-learningu)https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-wielkopolskie
podregion konińskiAgencja Rozwoju Regionalnego29.05.2023maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000 zł – usługa stacjonarna; 2 000 zł – usługa zdalna.http://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl
Miasto PoznańWielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości30.09.2023 maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika: 6 000 złhttps://warp.org.pl/dotacje/przedsiebiorca/uslugi-rozwojowe/
podregion pilskiFundusz Rozwoju Województwa Wielkopolskiego29.05.2023maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze to 5 000 zł.http://rozwijamy.eu/
podregion leszczyńskiZakład Doskonalenia Zawodowego31.03.2023maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000 złhttp://www.leszczynskiecentrumuslug.pl
warmińsko-mazurskienabory zakończone
świętokrzyskieŚwiętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.30.06.2023maksymalna wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika indywidualnego nie może przekroczyć kwoty 6 000 zł http://it.kielce.pl/
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowahttp://www.siph.com.pl
śląskiebrak nowych naborów
podkarpackie31.12.2022
podlaskieWojewódzki Urząd Pracy w Białymstokuhttps://wupbialystok.praca.gov.pl/podmiotowy-system-finansowania-szkolen-i-doradztwa-realizowanych-w-ramach-rejestru-uslug-rozwojowych
opolskie31.10.2021
małopolskiesubregion podhalańskiFundacja Rozwoju Regionu Rabka09.01.202330.09.2023
łódzkieŁódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. – Strefa RozwoYou 210.01.202323.03.2023maksymalny poziom wsparcia na jednego pracownika wynosi 9 240 złhttps://strefarozwoju.lodz.pl/
HRP GROUP Sp. z o.o. – Przepis na Rozwój 309.12.202209.03.2023maksymalny poziom wsparcia na jednego pracownika wynosi 9 240 złhttps://przepisnarozwoj.eu/
lubuskiebrak nowych naborów
lubelskiebrak nowych naborów
kujawsko-pomorskieToruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.30.06.2023dofinansowanie na jednego pracownika delegowanego przez przedsiębiorstwo wynosi 5 000 zł.www.uslugirozwojowe.tarr.org.pl
dolnośląskie30.04.2022
Terminy konkursów KFS 2023
Świętokrzyskie

Dostępne środki w ramach realizowanych projektów:  31 164 502 (stan na koniec I kwartału 2020 – uaktualnienie na koniec II kwartału 2020 r.)

Okres realizacji projektu: do 30.06.2023 r.

Maksymalna wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika indywidualnego nie może przekroczyć kwoty 6 000 zł bez względu na poziom dofinansowania. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego uczestnika instytucjonalnego wynosi 60 000 zł na cały okres realizacji projektu.

Analogicznie jak w innych województwach poziom refundacji uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa, przynależności do preferowanych grup docelowych oraz usług. I dla tych ostatnich może wynieść maksymalnie 80%. Na przykład (poza już wcześniej wymienianymi):

 • dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu tj.: metalowo-odlewniczym, zasobooszczędnym budownictwie, turystyce zdrowotnej i prozdrowotnej;
 • dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy tj.: metalurgicznej, maszynowej, odlewniczej, motoryzacyjnej, wydobywczej i przeróbki surowców skalnych, budowlanej oraz turystycznej;
 • dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze określonym jako srebrny, biały lub zielony sektor;
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno–gospodarcze;
 • i inne.

Nabór rozpoczął się 02. 04. 2020 r. i odbywa się w trybie ciągłym w ramach kwartalnych okresów.

W Świętokrzyskiem programy obsługują:

 • Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
 • Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Wielkopolska

Tu Podmiotowy System Finansowania (PSF) obsługiwany jest w 6 regionach: poznańskim, m. Poznań, kaliskim, konińskim, leszczyńskim i pilskim.

Większość założeń i zasad dla wszystkich jest analogiczna. PSF wdrażany jest w nich w oparciu o system refundacji.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 80%
 • małe przedsiębiorstwo – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

 1. Dla małych przedsiębiorstw poziom dofinansowania wynosi co do zasady 70%, a maksymalnie nie może przekroczyć 80%. Poziom dofinansowania zwiększany jest w oparciu o następujące kryteria:
  1. jeżeli przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem z branż o największym potencjale rozwojowym lub branż strategicznych dla regionu Wielkopolski (smart specialisation) – +10% dla całego przedsiębiorstwa;
  1. objęcia wsparciem pracowników w wieku 50 lat i więcej (+10% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników, nie dla całego przedsiębiorstwa);
  1. objęcie wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach (+10% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników, nie dla całego przedsiębiorstwa);
  1. wybór usługi kończącej się zdobyciem kwalifikacji (+10% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa).
 2. Dla średnich przedsiębiorstw poziom dofinansowania wynosi co do zasady 50%, a maksymalnie nie może przekroczyć 80%. Poziom dofinansowania zwiększany jest w oparciu o następujące kryteria:
  1. jeżeli przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem z branż o największym potencjale rozwojowym lub branż strategicznych dla regionu Wielkopolski (smart specialistation) – (+20% dla całego przedsiębiorstwa);
  1. objęcie wsparciem pracowników w wieku 50 lat i więcej (+20% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników, nie dla całego przedsiębiorstwa);
  1. objęcie wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach (+20% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników, nie dla całego przedsiębiorstwa);
  1. wybór usługi kończącej się zdobyciem kwalifikacji (+20% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników, nie dla całego przedsiębiorstwa).
dofinansowanie szkoleń dla przedsiębiorstw
CrizzyStudio/shutterstock.com

Podregion poznański

Operatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Dostępne środki w ramach realizowanych projektów wynoszą 15 136 007,45  zł. A okres realizacji projektu: do 31.03.2023 r.

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 6 250 zł netto (z wkładem własnym przedsiębiorstwa). Nie określono maksymalnego dofinansowania na przedsiębiorstwo.

Podregion kaliski

Projekt obsługuje Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, a dostępne środki w ramach realizowanych projektów wynoszą 11 617 620 zł.

Okres realizacji projektu: do 29.05.2023 r.

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 4 100 zł / 3 000 zł (usługi rozwojowej realizowanej w formie zdalnej lub e-learningu).

Podregion koniński

Agencja Rozwoju Regionalnego ma w ramach projektu na dofinansowanie usług rozwojowych 11 581 662 zł. Okres realizacji projektu: 1.03.2020 – 29.05.2023 r.

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000 zł – usługa stacjonarna; 2 000 zł – usługa zdalna.

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000 zł

Preferencyjny poziom dofinansowania:

 • łącznie poziom dofinansowania na przedsiębiorstwo nie może przekroczyć 80%
 • branże o największym potencjale – 20%
 • pracownicy 50+ – 20%
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach – 20%
 • usługi kończące się zdobyciem kwalifikacji – 20%
 • miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarczą – 20%

Miasto Poznań

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, której dostępne środki w ramach projektu na dofinansowanie usług rozwojowych:   25 274 250,63 zł.

Okres realizacji projektu: 1.03.2020 – 30.09.2023 r.

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika:  6 000 zł, a maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:  40 000 zł.

Preferencyjny poziom dofinansowania:

Dodatkowo poziom dofinansowania może zostać zwiększony   (do poziomu  80% ) jeżeli w projekcie biorą udział:

 • branże o największym potencjale – zwiększenie + 20%
 • pracownicy 50+ – zwiększenie + 20%
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach – zwiększenie + 20%
 • usługi kończące się zdobyciem kwalifikacji (kwalifikacje wpisane w ZRK) – zwiększenie + 20%

Podregion pilski

Fundusz Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, dostępne środki w ramach projektu na dofinansowanie usług rozwojowych:     6 188 000 zł.

Okres realizacji projektu: 1.03.2020 – 29.05.2023

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze to 5 000 zł. Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 75 000 zł.

Preferencyjny poziom dofinansowania podobnie jak w poprzednich regionach.

Podregion leszczyński

Zakład Doskonalenia Zawodowego, a dostępne w nim środki w ramach projektu na dofinansowanie usług rozwojowych wynoszą 11 276 584,32 zł.

Okres realizacji projektu: 1.01.2020 – 31.03.2023 r.

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000 zł; maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000 zł.

Preferencyjny poziom dofinansowania analogiczny.

Zachodniopomorskie

Dostępność środków w ramach Podmiotowego Systemy Finansowania (PSF) w regionie

Dostępna alokacja w wysokości: 58 027 957,15 zł

Termin realizacji projektu: do 30 kwietnia 2023 r.

Maksymalne dofinansowanie na osobę: 6 000 zł.

Preferencyjny poziom dofinansowania: 50 %

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania do poziomu 80%, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z kryteriów obowiązujących również w innych województwach.

Alokacja na I kwartał 2023 – nabór wniosków wznawia Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

9 stycznia 2023 roku o godz. 9.00 wznowiony został nabór wniosków o refundację usług rozwojowych (bez ograniczeń). Alokacja przeznaczona na I kwartał 2023 roku wynosi 1 500 000 (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie).

www.zarr.com.pl

Pobierz materiały edukacyjne
Facebook Instagram Youtube Spotify