Dermatic.pl Aesthetic Business

Rejestr BDO w gabinetach kosmetologicznych – co należy zrobić?

quiz produkt 1200x300
Newsletter
, ten tekst przeczytasz w: 5 minuty
BDO to Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 24 lipca 2019 r. została podpisana nowelizacja ustawy o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 1403), która ma za zadanie ułatwić pełny cyfrowy dostęp podmiotu do przekazywania danych o odpadach, produktach i opakowaniach oraz informacje nt.  podmiotów gospodarujących odpadami. Od tego czasu przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku rejestrowego w systemie BDO przed rozpoczęciem działalności, która wymaga uzyskania wpisu.

Monika Blezień–Ruszaj

Branża beauty a BDO

Kogo dotyczą przepisy i czy należy się rejestrować w BDO? Odpowiadając na jedno z poniższych pytań twierdząco, a nie będąc jeszcze wpisanym do rejestru należy jak najszybciej postarać się o wpis.

Jeżeli jestem:

  • Wytwórcą odpadów (bez pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego) – czyli wytwarzam odpady (igły użyte podczas świadczonych usług, zanieczyszczone gazy, waciki czy też chusteczki z krwią);
  • Wprowadzam produkty / produkty w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju – dotyczy przede wszystkim hurtowni ze sprzętem kosmetycznym lub produktami;
  • Prowadzę działalność w zakresie gospodarki opakowaniami m.in. np. importuję produkty w opakowaniach lub dokonuję ich wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy; wprowadzam po raz pierwszy na terytorium kraju produkty w opakowaniach dotyczy to zarówno gabinetów, sprowadzających/importujących produkty kosmetyczne, wprowadzających marki własne kosmetyków na rynek jak i hurtowni.  
ARMMY PICCA/shutterstock.com

Jak więc widać baza BDO dotyczy nie tylko wielkich korporacji, zakładów produkcyjnych czy sklepów wielkopowierzchniowych. Ale również jednoosobowych działalności gospodarczych, które zobowiązane są do prowadzenia ewidencji opakowań / produktów / odpadów. Wszystkie podmioty z szeroko pojętej branży beauty podlegają pod rejestr wprowadzając produkty, opakowania, a także wytwarzając odpady.

Rejestracji dokonuje się przez stronę https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/User/Login/Login

A jaki to rodzaj odpadów? Jak są klasyfikowane? Kiedy powstają? Odpady z salonów medycyny estetycznej i gabinetów powstające w związku z prowadzonymi usługami są  zaliczane do odpadów medycznych i nie są objęte zwolnieniami z ewidencji.

W salonach kosmetycznych, kosmetologicznych i zabiegów estetycznych wytwarzamy przede wszystkim odpady medyczne o kodach:
  • 18 01 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03);
  • 18 01 02* – Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03);
  • 18 0103* – Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82;
  • 18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03.

Usługi świadczone przez gabinety medycyny estetycznej, salony kosmetyczne często wiążą się z przerwaniem ciągłości naskórka. Odpady powstające w wyniku tych zabiegów to zazwyczaj igły, zanieczyszczone waciki lub/i gazy,  które określane są mianem odpadów medycznych. Wytwarzając taki odpad jesteśmy zobowiązani do rejestracji, ewidencji jak również sprawozdawczości w systemie BDO.

Od 1 stycznia 2020 roku ewidencja oraz raportowanie w zakresie wytwarzanych odpadów może być prowadzona tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej. Dlatego tak ważne jest uzyskanie wpisu do systemu, chcąc wywiązać się z nałożonych na nas obowiązków.

Czy wytworzone odpady powinny być odbierane przez zakład utylizacji, jak często?

Odpady z gabinetów kosmetycznych/kosmetologicznych tak jak wspominałam zaliczają się do odpadów medycznych. Przez to mają też narzucone prawem warunki magazynowania – temperatura do 10ºC; czas – nie dłużej niż 30 dni.

Odpady te powinny być oddawane specjalistycznej firmie, która ma decyzję na odbiór i utylizację tego rodzaju odpadu.

Opłata rejestracyjna / roczna – co to jest i kogo dotyczy?

Podmiot wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie/akumulatory jak również  opakowania (produkty w opakowaniach) jest zobowiązany do uiszczenia tzw. opłaty rejestrowej – w roku rejestracji, a następnie opłaty rocznej.     

Obowiązek ten jest nałożony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 19 stycznia 2018 roku w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej  (Dz. U. 2018 poz. 184). Stawka opłaty rejestrowej/rocznej dla:  

  • mikroprzedsiębiorców to 100 zł,
  • dla innych przedsiębiorców wynosi 300 zł. 

Opłata rejestracyjna powinna być uiszczona wraz z wpisem do rejestru. Natomiast opłata roczna powinna być wpłacona na konto właściwego urzędu marszałkowskiego do 28 lutego każdego roku, którego obowiązki sprawozdawcze dotyczą.

!!! PAMIĘTAJ !!!

PROWADZĄC GABINET KOSMETYCZNY, ŚWIADCZĄC USŁUGI I WYTWARZAJĄC TYLKO ODPADY MEDYCZNE NIE WNOSISZ OPŁATY REJESTROWEJ / ROCZNEJ DO SYSTEMU BDO !

Kto może nas skontrolować? Sprawdzić wpis, ewidencję, sprawozdawczość?

Do kontroli w zakresie BDO jest upoważniony Urząd Marszałkowski; również Inspekcja Sanitarna może nas poprosić o dokumentację związaną z rejestracją, ewidencją i sprawozdawczością w systemie BDO.

Czy za brak wymaganego numeru BDO grożą jakieś kary?

Tak, jeżeli podmiot jest zobowiązany do wpisu do rejestru i nie ma nadanego numeru może zostać ukarany – mandat za brak wpisu może wynieść od 5 000 do 1 miliona złotych. Prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru BDO podlega każe administracyjnej, wiec nie ma od niej odwołania. 

Jeżeli podmiot jest zobowiązany do uiszczania opłat rocznych, a tego nie robi, urząd wysyła pismo z przypomnieniem, a w ostateczności wykreśla podmiot z systemu BDO.

Co zrobić po nadaniu numeru rejestrowego?

Po weryfikacji i nadaniu numeru BDO podmiot otrzyma elektronicznie zawiadomienia na adres mailowy podany przy rejestracji. Od chwili uzyskania numeru rejestracyjnego BDO podmiot zobowiązany jest do umieszczania tego numeru na wszystkich dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością (faktury, paragony itp.).

Wszelkie zmiany związane z działalnością podmiotu powinny zostać przekazane do właściwego urzędu marszałkowskiego w formie elektronicznej jako aktualizacja wniosku w terminie 30 dni od dnia, w którym zmiany nastąpiły. Jeżeli podmiot zakończy działalność w ciągu 14 dni powinien poinformować o tym fakcie właściwy urząd wysyłając wniosek o wykreślenie z rejestru i do 7 dni złożyć sprawozdanie, do którego jest zobowiązany. .

Sprawozdawczość w systemie BDO

Do 15 marca po zakończonym roku należy złożyć sprawozdanie w systemie BDO w zakresie wytwarzanych w gabinecie odpadów za rok wcześniejszy. To sprawozdanie nie wiąże się z naliczaniem żadnych opłat, jednak powinno zostać przygotowane i złożone w terminie ustawowym.

Jeżeli w gabinecie prowadzimy sprzedaż kosmetyków pod naszą marką własną, importowanych bądź też mamy sklep internetowy i/lub jesteśmy hurtownią możemy podlegać również pod sprawozdawczość produktową / opakowaniową. I wówczas do 15 marca należy złożyć drugie sprawozdanie z naliczeniem i wniesieniem opłaty produktowej do właściwego urzędu marszałkowskiego.

Co jeżeli jest już po terminie lub nie złożyliśmy sprawozdań za lata wcześniejsze?

Obowiązkową dokumentację należy złożyć jak najszybciej, po uzyskaniu wpisu do rejestru lub po wezwaniu z urzędu. Sprawozdania powinny być uzupełnione 5 lat wstecz – czyli na tę chwilę do roku 2019 włącznie. 

Czy składać sprawozdawczość zerową?

Na stronie systemu BDO prowadzonej przez  Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska została opublikowana informacja, że przepisy ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. nie przewidują konieczności składania sprawozdania w zakresie wytwarzanych odpadów przez podmiot, który ich nie wytworzył w danym roku sprawozdawczym, czyli tzw. sprawozdania zerowego.

Monika Blezień–Ruszaj
Doradczyni ds. ochrony środowiska i dokumentacji kosmetycznej, ESG Manager, biotechnolożka, przedsiębiorczyni. Uczestniczka kursów i szkoleń z ochrony środowiska, BDO, REACH czy CLP. Autorka artykułów oraz bohaterka wielu wywiadów w prasie branżowej oraz przewodników po systemie BDO dla przedsiębiorców m. in. z branży beauty, e-commerce i innych. Ambasadorka marki kosmetycznej LaJuu oraz akcji społecznej „Nie hejtuję – motywuję”.  

Pobierz materiały edukacyjne
Facebook Instagram Youtube Spotify