Dermatic.pl Aesthetic Business

Kwalifikacje wojskowe dla pielęgniarek i ratowniczek medycznych?

elancyl 1200x300
, ten tekst przeczytasz w: 2 minuty
Ministerstwo Obrony Narodowej planuje dopełnić regulację kwalifikacji wojskowej kobiet. Mają one objąć m.in. pielęgniarki i ratowniczki medyczne. A część z nich jak wiadomo to również zabiegowcy estetyczni. Prace nad rozporządzeniem w tej sprawie mają zakończyć się do końca 2022 roku.

oprac. Barbara Kielczyk

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się właśnie projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Ma ono regulować, które grupy kobiet zostaną poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Określa też stanowiska służbowe lub funkcje, na których kobiety te będą mogły pełnić czynną służbę wojskową.

Które kobiety muszą przejść kwalifikację?

Rozporządzenie określa, że do kwalifikacji wojskowej zostaną wezwane kobiety, które kończą studia lub naukę na kierunku:

 • medycznym,
 • weterynaryjnym,
 • pielęgniarskim,
 • psychologicznym,
 • analityki medycznej,
 • ratownictwa medycznego.

Rozporządzenie wskazuje również stanowiska służbowe i funkcje, na które kobiety będą mogły zostać wyznaczone w razie konieczności ich powołania do obligatoryjnych niezawodowych form służby wojskowej (w razie ich wprowadzenia).

Kogo obejmuje obowiązek obrony ojczyzny?

Ustawa o obronie Ojczyzny precyzuje, że:

 „obowiązkowi obrony Ojczyzny podlegają obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Do kwalifikacji wojskowej powinni stawić się mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia i podlegają temu obowiązkowi do ukończenia 60. roku życia.

Zgodnie z zapisami ustawy:

„do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia”.

Kobiety wyłączone ze służby

Z obowiązkowej służby wojskowej są zwolnione osoby, które ze względu na stan zdrowia są trwale niezdolne do tej służby.

Dodatkowo obowiązkowi temu nie podlegają kobiety w ciąży oraz w okresie 6 miesięcy po porodzie, a także osoby:

 • sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 8;
 • sprawujące opiekę nad:
 • dziećmi od lat 8 do 18 (poprzednio 16 lat),
 • osobami obłożnie chorymi,
 • osobami, wobec których orzeczono trwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie ustawy z o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

– jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom.

Źródło: gazetaprawna.pl

Pobierz materiały edukacyjne
Facebook Instagram Youtube Spotify