Dermatic.pl Aesthetic Business

Dofinansowanie do szkoleń z Bazy Usług Rozwojowych w 2021 roku

, ten tekst przeczytasz w: 4 minuty
Mikro, mały lub średni przedsiębiorca może nadal otrzymać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie. Mogą z niego skorzystać także firmy z branży beauty: salony i gabinety medycyny estetycznej, kosmetologiczne, kosmetyczne, fryzjerskie. Nabory wniosków na projekty wciąż trwają.

oprac. Barbara Kwiecińska-Kielczyk

W Regionalnych Programach Operacyjnych znajdują się projekty tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Dokonują one dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników.

PSF oparte są na podejściu popytowym,

pozwalającym na proste i szybkie finansowanie usług rozwojowych wybranych samodzielnie przez przedsiębiorcę i odpowiadających na jego indywidualne potrzeby rozwojowe.

Podejście popytowe jest wdrażane na dwóch poziomach: krajowym oraz regionalnym.

Poziom krajowy – skupiony jest na zapewnieniu dostępności o jakości usług i jest realizowany z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych BUR.

Poziom regionalny – dotyczy dystrybucji środków EFS przeznaczonych na wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw. PSF funkcjonuje w 14 województwach; wyłączone z niego są województwa mazowieckie i pomorskie.

Ogólne ramy funkcjonowania Podmiotowych Systemów Finansowania określono w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020. Szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz ich rozliczania są określane na poziomie każdego z RPO.

Główne założenia podmiotowych systemów finansowania
alt="dofinansowanie"
Number1411 / Shutterstock.com
 • Wsparcie jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
 • Odbiorca wsparcia samodzielnie decyduje o wyborze usługi rozwojowej.
 • System umożliwia szybką reakcję na występujące potrzeby odbiorców wsparcia.
 • System jest zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych, tzn. wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę następuje wyłącznie spośród ofert zamieszczonych w Bazie.

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

Cele, szkolenia

Cele dofinansowania z PFR znajdują się w kilku grupach: zasilenie na start, dokapitalizowanie, współpraca zagraniczna, rozwój infrastruktury, nowe produkty i inwestycje, rozwój kompetencji, współpraca i partnerzy, czy rozwój wzornictwa.

W Akademii PARP znaleźć można zarówno bezpłatne kursy online dla przedsiębiorców i ich biznesu, jak i dofinansowania do szkoleń stacjonarnych. Kursy onlinowe dotyczą finansów, marketingu, prawa, zarządzania, czy doskonalenia kompetencji.

Szkolenia stacjonarne z dofinansowaniem pozwalają na znalezienie nowego zawodu, rozwijanie umiejętności menadżerskich, poszerzanie wiedzy specjalistycznej. Znajdziecie dla siebie lub pracowników: szkolenia, studia, coaching, mentoring, warsztaty, kursy.

W Bazie Usług Rozwojowych może znaleźć się każda instytucja, która świadczy usługi w obszarze szkoleń i doradztwa zweryfikowana przez Administratora dostawcy usług. Może się na nie zapisać uczestnik posiadający dofinansowanie ze środków publicznych oraz takich, których koszty uczestnik pokrywa z własnych środków. Wszystkie szkolenia można odnaleźć wykorzystując oferowane 12 kategorii, m.in.: Biznes, Zdrowie i Medycyna, Styl życia, Finanse i bankowość, Prawo i administracja, czy Języki bądź Prawo jazdy.

Celem konkursu Akademia Menedżera MŚP

jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie? Na usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

Po pierwsze – zdiagnozować:

 • potrzeby mikro, małego, średniego przedsiębiorstwa;
 • luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

Po drugie – przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym:

 • właścicieli;
 • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku;
 • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro, małe, i średnie przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić osoby na stanowiskach kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia będą mieli ci przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, itp.).

W ramach Akademii Menadżera MŚP 2 wsparcie mogą otrzymać również przedsiębiorstwa, które:

alt="dofinansowanie"
bluedogstudio / Shutterstock.com
 • brały dofinansowanie w ramach Akademii Menadżera MŚP, jednak otrzymały wsparcie tylko na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa lub;
 • wydelegowały do Akademii Menadżera MŚP tylko część z pracowników objętych analizą potrzeb rozwojowych. W takim przypadku przedsiębiorca będzie mógł wydelegować do udziału w Akademii Menadżera MŚP 2 pracowników nieobjętych wsparciem w ramach Akademii Menadżera MŚP.

Kwota jaką może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa. Jest ona też zróżnicowana w zależności od Makroregionu. Szczegółowych informacji udzielają Operatorzy. Wsparcie wyniesie do 80 % wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Kompetencje dla sektorów

Jeszcze inną grupę dofinansowania stanowią Kompetencje dla sektorów. Celem działania jest tu dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Dofinansowania z BUR – podsumowanie

Do bazy dostępnej na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ wpisane zostały szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo i coaching o różnorodnej tematyce: m.in. interesującego nas tematu zdrowia i urody. Nie wszystkie jednak usługi wpisane do bazy podlegają dofinansowaniu.

Aby wyfiltrować szkolenia „współfinansowane z EFS” należy skorzystać z wyszukiwarki szkoleń. Po wpisaniu usługi, której poszukujesz, pojawi się lista podmiotów organizujących szkolenia wraz z terminami wydarzeń i ceną.

Z szerokiej oferty szkoleń każdy może znaleźć coś dla siebie i podjąć kolejny krok – zaaplikować o środki.

Na podstronie bazy o adresie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie wskazane zostały instytucje, które w poszczególnych województwach są operatorami środków na szkolenia.

To u nich znajdziecie informacje, jak i kiedy aplikować o dotację na wybrane szkolenia. Każde województwo ma swoje zasady ubiegania się o środki, maksymalne wartości dofinansowania na przedsiębiorstwo (dla mikroprzedsiębiorstwa jest to zwykle 80-70%) i na usługę (do 10 tys. PLN).

Województwa: mazowieckie i pomorskie są całkowicie wyłączone ze wsparcia.

Pamiętajcie, iż najpierw trzeba poczekać na nabór wniosków u operatora, złożyć wniosek o dotację, uzyskać pozytywną decyzję i dopiero możemy wziąć udział w wybranym przez siebie szkoleniu.

Facebook Instagram Youtube Spotify